ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ สำนักงาน ก.พ.ร.
องค์กรโปร่งใส
Grow for princess
ศูนย์บริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
ศูนย์ปฎิบัติการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
แผนความต่อเนื่องฯ ของ กตส.
สารคดีแนะนำกรมตรวจฯ
CAD_Conference
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

       
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครศรีธรรมราช
มีหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ได้กำหนดไว้ ดังนี้

 

1. งานสอบบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
- งานวางรูปแบบบัญชี เพื่อให้คำแนะนำและให้บริการด้านการจัดวางรูปแบบบัญชีสำหรับสหกรณ์
และกลุ่มเกษตรกรที่จัดตั้งใหม่ให้สหกรณ์ สามารถจัดทำบัญชีและงบการเงินได้
- งานสอบบัญชีระหว่างปี เพื่อให้การช่วยเหลือสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในการเพิ่มประสิทธิภาพ
และลดข้อผิดพลาดจากการดำเนินงานใน
ระหว่างปีให้สามารถแก้ไขได้ทันเหตุการณ์โดยการตรวจสอบและให้คำแนะนำในระหว่างปี
- งานสอบบัญชีประจำปี เพื่อตรวจสอบบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรตามพระราชบัญญัติสหกรณ์
พ.ศ. 2542 เพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงิน และข้อสังเกตจากการตรวจสอบบัญชีให้เป็นประโยชน์
ในบริหารงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้มีประสิทธิภาพ
- งานสอบบัญชีการเลิกและชำระบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

 

2. งานเทคโนโลยีสารสนเทศทางการเงิน
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ได้พัฒนาโปรแกรมระบบบัญชีด้านต่างๆเพื่อให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
มีระบบข้อมูลทางการเงินที่ดีใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่
- โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ เวอร์ชั่น 2.1
- โปรแกรมระบบบัญชีแยกประเภทสำหรับสหกรณ์ออมทรัพย์
- โปรแกรมระบบบัญชีแยกประเภทสำหรับภาคการเกษตร
- โปรแกรมระบบสินค้า
- โปรแกรมระบบสมาชิกและหุ้น และเงินให้กู้

 

3. งานเสริมสร้างความเข็มแข็งของชุมชนและเกษตรกร
3.1 โครงการเสริมสร้างภูมิปัญญาทางบัญชีแก่เกษตรกรไทย
3.2 โครงการพัฒนาบัญชีวิสาหกิจชุมชน
3.3 โครงการให้ความรู้ด้านการบัญชีตามโครงการพระราชดำริฯ
- โครงการสายใยรักแห่งครอบครัวในพระราชูปถัมภ์
- โครงการพัฒนาการทำบัญชีต่อเนื่องในกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน
- โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
- โครงการศิลปาชีพ
- โครงการคลินิกเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ

 

4. งานอื่นๆ
4.1 การให้การศึกษาอบรม
- วางแผนการให้การศึกษาอบรมให้เป็นไปตามนโยบายของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
- ให้ความร่วมมือกับส่วนราชการ หรือหน่วยงานอื่นที่ให้การศึกษาอบรมแก่สหกรณ์และ
กลุ่มเกษตรกร
4.2 งานวิชาการ
- ให้คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับการบัญชีและการจัดระบบควบคุมทางธุรกิจ
- ศึกษาและวิเคราะห์ประสิทธิภาพการจัดการและการควบคุมภายในของสหกรณ์หรือ
กลุ่มเกษตรกร เพื่อประโยชน์ในด้านการศึกษาอบรมและการแก้ไขปรับปรุงการบริหารงาน
- จัดให้มีข้อมูลสถิติทางการเงินและข้อมูลอื่น เพื่อการบริหารงานของสหกรณ์
และกลุ่มเกษตร และประกอบการพิจารณาของส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4.3 งานบริหารทั่วไป
- กำหนดงบประมาณ และรายงานผลการปฏิบัติงานตามคำสั่ง คำแนะนำและนโยบาย
ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
- ดำเนินการควบคุมดูแลงานธุรการ งานสารบรรณ งานบุคคล งานจัดระบบของสำนักงาน
การเบิกจ่ายงบประมาณ งานการเงินการบัญชี งานพัสดุ งานประชาสัมพันธ์และอื่นๆ
4.4 ร่วมมือประสานงานกับส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นๆ
4.5 ปฏิบัติราชการตามที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์หรือนายทะเบียนสหกรณ์หรือส่วนราชการ
อื่นมอบหมาย

 
« พฤษภาคม 2559 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด
 
 
                
                     สายตรง อตส.
 
 
 
.
 
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครศรีธรรมราช
171/7 ศูนย์ราชการนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000.
โทร. 0-7537-8638  โทรสาร. 0-7537-8161  E-mail: cadns@cad.go.th